top of page

Regjeringen foreslår å gjøre det enklere og rimeligere å bygge ut!


Regjeringen la nylig frem et forslag om å unnta flere byggetiltak fra kravet om søknadsplikt. Går forslagene gjennom vil det bli enklere og rimeligere for folk flest å bygge terrasser og tilbygg.

For terrasser foreslås det at man kan bygge med en høyde på 1 meter uten at tiltaket er søknadspliktig, fra tidligere 0,5 meter. Samtidig foreslås det at reglene om beregning av eiendommens utnyttelses

grad ikke skal gjelde for slike terrasser. Dette betyr at selv om eiendommen i dag er fullt utnyttet, vil det nå bli mulig å bygge en ny eller utvide eksisterende terrasse.

Hva angår tilbygg foreslår regjeringen å utvide dagens unntaksbestemmelser. I dag kan tilbygg på inntil 15 kvadratmeter oppføres uten søknad til kommunen, om det kun skal brukes til bod eller lignende. Forslaget fra regjeringen er å utvide unntaksbestemmelsen til å gjelde beboelse og varig opphold. Dette vil gi boligeiere større frihet til å bestemme utformingen av egen eiendom.

Regjeringen foreslår samtidig å definere hva som ligger i begrepet “frittliggende bygninger”. At man ikke har definert hvilken minsteavstand som kreves mellom to bygninger for at de skal regnes som frittliggende, har ført til at det er opp til kommunens skjønnsmessige vurdering. En slik utydelig praksis vil regjeringen nå kvitte seg med, og foreslår en fysisk avstand på 1 meter.

Får forslagene gjennomslag vil det bety at det blir både enklere og rimeligere å oppgrader boligen med ny terrasse eller et mindre tilbygg. For mer informasjon om hvilke regler som gjelder i dag, se hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet eller denne guiden til å bygge på huset fra Byggstart.no.

bottom of page